นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Cosmenet เพื่อความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายในการรับบริการจากเว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับทีม Cosmenet คือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

1. Cosmenet Policy

 1. นโยบายนี้ กำหนดไว้สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ Cosmenet
 2. นโยบายนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ ทีมงาน Cosmenet และสมาชิกเว็บไซต์

2. Member

 1. "สมาชิก" หมายถึง บุคคลผู้ใช้งานเว็บไซต์ Cosmenet และ/หรือ ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โดยการสมัครสมาชิก หมายถึง "สมาชิก" นั้นๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของ Cosmenet
 2. ทีมพัฒนาเว็บไซต์ Cosmenet และทีมงาน Cosmenet สามารถลบ/ปฎิเสธ ข้อมูลของสมาชิก หากกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ/หรือ ผิดต่อนโยบายของเว็บไซต์ รวมถึงไม่เหมาะสมต่อศีลธรรมและบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันในเว็บไซต์ Cosmenet
 3. หากสมาชิกมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสมาชิก
 4. การสมัครสมาชิก สามารถกระทำได้ 1 บุคคล ต่อ 1 Login Name (ต่อจากนี้จะเรียก Login Name ว่า "ID")
 5. ทีมพัฒนา และทีมงานเว็บไซต์ Cosmenet มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์ Cosmenet โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีผลต่อสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายต่างๆ นี้ ทางทีมงาน Cosmenet จะแจ้งให้สมาชิกทราบทาง E-mail หรือประกาศบนเว็บไซต์

3. Identification

 1. "สมาชิก" จะต้องใช้ ที่อยู่ E-mail และตั้ง Password เพื่อการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิกต้องตั้งชื่อ ID ซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้แทนตัวสมาชิกในเว็บไซต์ Cosmenet
 2. "สมาชิก" ต้องรับผิดชอบและจัดการกับ ID ของตนเอง ซึ่งการกระทำต่างๆ ในเว็บไซต์ Cosmenet ภายใต้ ID ของสมาชิก จะถือเป็นการกระทำจากสมาชิกคนนั้นๆ ทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 3. "สมาชิก" จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงต่างๆ ของเว็บไซต์ Cosmenet อย่างเคร่งครัด
 4. บุคคลสามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ Cosmenet ได้ 1 บุคคล / 1 ID หากทางทีมงาน Cosmenet ตรวจพบการซ้ำซ้อนของ ID ทีมงานมีสิทธิ์จะลบหรือปฎิเสธการสมัครสมาชิกของบุคคลนั้นๆ ได้
 5. "สมาชิก" ตกลงรับผิดชอบในการดูแล ID และรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ โดยที่ทีมงาน Cosmenet จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. Registered Information

 1. ID และรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้สมาชิก ได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น ข้อมูลในเว็บไซต์ Cosmenet จะประกอบด้วย ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ( Open / Public Information) และข้อมูลที่เป็นส่วนตัว ( Not Open / Private Information)
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ "สมาชิก" ให้อย่างเคร่งครัด
 3. การเก็บรักษาข้อมูลของ "สมาชิก" ที่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆ จะเป็นไปตาม "นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว" ของเว็บไซต์ Cosmenet
 4. "สมาชิก"ถือว่าตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจ อันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของ "สมาชิก" ผิดกฎหมาย หรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม "สมาชิก" ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ ทีมงาน และทีมพัฒนา Cosmenet จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  ** ทีมพัฒนา และ ทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของ ID และ Password ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น**
 5. "สมาชิก" ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ โดยเร่งด่วน ให้ติดต่อทีมงานของ "สมาชิก" โดยตรง

5. Prohibited Action

"สมาชิก" ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับ "สมาชิก" ท่านอื่น

 1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลของ"สมาชิก"ท่านอื่น
 2. "สมาชิก"ต้องมีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น "สมาชิก" ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ Cosmenet อนึ่ง ข้อความ, รูปภาพ และความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก Cosmenet ที่ได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ Cosmenet ทันที
 3. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้น ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ Cosmenet
 4. "สมาชิก" ต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ
 5. "สมาชิก" ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. "สมาชิก" ต้องไม่ทำการอันส่อหรือชี้ให้เห็นเจตนาว่ามีการ "ซื้อขาย" ในเว็บไซต์ Cosmenet
 7. "สมาชิก" ไม่อนุญาตให้ลงประชาสัมพันธ์ และ/หรือ ส่อเจตนาในการประชาสัมพันธ์ ชักชวน ในกิจกรรมอันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หากพบเห็น ทางทีมงานฯ สามารถลบข้อความ ข้อมูล หรือปฎิเสธการให้สิทธิ์ใช้งานในเว็บไซต์ Cosmenet ได้ตามความเห็นสมควรของทีมงาน
 8. "สมาชิก" จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิบุคคลอื่นๆ ทั้งบุคคลทั่วไป และ/รวมถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 9. ห้าม "สมาชิก" ทำการส่งข้อความ และ/หรือ ส่ง E-Mail แอบอ้างในนามผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิก หรือทีมงาน Cosmenet หากพบเห็น ทางทีมงานฯสามารถลบข้อความ ข้อมูล หรือปฎิเสธการให้สิทธิ์ใช้งานในเว็บไซต์ Cosmenet ได้ตามความเห็นสมควรของทีมงาน รวมถึงสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับ "สมาชิก" ได้ในทุกกรณี
 10. ห้าม "สมาชิก" การกระทำอื่นๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ศีลธรรม และต้องมีมารยาทที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ

6. Prohibit of Information for Not more than Private Usage

ข้อห้ามอื่นๆ ในการใช้งานข้อมูลที่เป็นส่วนตัว

 1. "สมาชิก" ห้ามนำข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ Cosmenet ไปกระทำการซ้ำ จำหน่าย แจกจ่าย หรือลอกเลียนและนำไปใช้เพื่อผลทางธุรกิจการคัดลอกข้อความอาจกระทำไป เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น หากต้องการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ส่วนตัว จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet แล้วเท่านั้น
 2. หากพบ "สมาชิก" หรือผู้ใด นำเอาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ Cosmenet ไปในทางหาผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง ทาง Cosmenet มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

7. Information Between Members

ข้อมูลส่วนตัวระหว่าง "สมาชิก"

 1. "สมาชิก" ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนการใช้งานเว็บไซต์ Cosmenet ต่อสมาชิกอื่นๆ ขอให้"สมาชิก"และผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามกฎการใช้งานเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดีต่อกัน
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีพิพาทต่างๆ ระหว่าง "สมาชิก" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. "สมาชิก"ที่กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล / ฐานข้อมูล / โปรแกรม / ระบบของเว็บไซต์ Cosmenet
  หรือข้อมูลต่างๆ เกิดการติดไวรัสทางคอมพิวเตอร์ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ให้ถือว่าผู้ที่กระทำการดังกล่าว ถือเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
 4. หากทางระบบหรือทีมงานตรวจพบว่ามีการกระทำที่มีเจตนาเพื่อเพิ่มอันดับของสินค้าอย่างไม่โปร่งใส่ (เช่น การลงรีวิวซ้ำๆ กันจาก 1 ผู้ใช้ / 1 กลุ่ม จนเป็นที่สังเกตได้) ทาง Cosmenet จะทำการแบน ID และลบ Review ของผู้ใช้นั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. Right Inhering

 1. ข้อความ, รูปภาพ และความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก Cosmenet ที่ได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลที่เปิดเผยได้" (Open / Public Information) และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด และการกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นสาธารณะทุกส่วน จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ Cosmenet ทันที
 2. สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในเชิงศีลธรรม และ/หรือ กระทำการที่เกี่ยวข้องต่อทีมพัฒนา และทีมงาน Cosmenet

(เว็บไซต์ Cosmenet อาจนำข้อมูลในเว็บไซต์ลงในหนังสือพิมพ์, นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยเว็บไซต์ Cosmenet จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลกรณีเป็น "สมาชิก" ของเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)

9. Send and Receive Mail

การรับส่งอีเมล

 1. สมาชิกจะต้องใช้ E-Mail ที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง ในการลงทะเบียน และเพื่อรับส่งข้อมูลกับทางเว็บไซต์ Cosmenet
 2. ทีมพัฒนา และทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ กรณีการใช้งาน E-Mail มากกว่า 1 ชื่อจาก 1 ผู้ใช้งาน หากเกิดความผิดพลาดใดๆ
 3. ทีมพัฒนา และทีมงาน Cosmenet มีสิทธิ์ในการเลือกส่งข้อมูลให้กับสมาชิก อย่างเฉพาะเจาะจง
 4. การตอบกลับข้อมูลของทีมพัฒนา และทีมงาน Cosmenet ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ Cosmenet
 5. เว็บไซต์ และทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลใดๆ ในการรับ/ส่ง อีเมลระหว่างทีมฯ และ "สมาชิก"
 6. ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้รับจากทาง "สมาชิก" ถือเป็นส่วนที่ทาง "สมาชิก" ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ในภายหลัง

10. Advertisement of Product or Services

การโฆษณาสินค้าและบริการ

เว็บไซต์ Cosmenet รวมถึงทีมพัฒนาและทีมงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโฆษณาใดๆ ในเว็บไซต์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของ "สมาชิก" รับรู้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ตั้งแต่ลงทะเบียนแล้ว

11. Delete of Member

 1. เว็บไซต์ Cosmenet จะทำการลบ "สมาชิก" ออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ เนื่องจาก
  • "สมาชิก" ใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย
  • "สมาชิก" ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • "สมาชิก" ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับทางเว็บไซต์ Cosmenet ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
  • "สมาชิก" กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ของทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet
  • "สมาชิก" กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ ส่อไปในทางทุจริต เช่น การไม่ชำระเงินตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เข้าข่าย
  • "สมาชิก" กระทำความผิดร้ายแรงอื่นๆ
 2. เมื่อ "สมาชิก" ถูกลบจากฐานข้อมูล สมาชิกผู้นั้นจะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ Cosmenet อย่างสิ้นเชิง

12. Delete of Personal Information & Cancel Membership

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลและการยกเลิกการเป็นสมาชิก

เมื่อประสงค์จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก “สมาชิก” สามารถติดต่อเพื่อแจ้งทีมงานหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ Cosmenet ให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านออกจาก Cosmenet.in.th ได้ด้วยการแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล contact@cosmenet.in.th หรือฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โทร 02-946-3700 ต่อ 2

13. Information and Service

 1. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลรวมถึงส่วนบริการต่างๆ ในเว็บไซต์
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขาย และทำซ้ำ เพื่อจำหน่ายข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกในส่วนที่เปิดเผยได้ รวมถึงการให้ข้อมูลบนเว็บในส่วนต่างๆ ทั้งการรีวิว และเว็บบอร์ดกับบุคคลที่ 3 โดย "สมาชิก" และ "บุคคลที่3" ไม่สามารถถือครองสิทธิ์เป็นของตนได้
 3. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนในการยืนยันหรือรับรองข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหากข้อมูล หรือการใช้งานเว็บไซต์ Cosmenet ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และด้านอื่นๆ
 4. ทีมพัฒนาและทีมงาน Cosmenet ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการให้ข้อมูลส่วนตัวของ "สมาชิก" ที่กระทำด้วยตนเอง

14. Stop Of Service

 1. การหยุดให้บริการ ของเว็บไซต์ Cosmenet สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต "สมาชิก" ท่านใด หากมีเหตุจำเป็น
  • เหตุจากปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • เหตุจากภัยพิบัติ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือภัยธรรมชาติ
  • เหตุอื่นๆ ที่ทีมงานและทีมพัฒนา เห็นตรงกันว่าสมควรที่จะหยุดให้บริการ
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากเหตุดังกล่าว

15. Stop Of Change

การหยุดและเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

 1. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet มีสิทธิ์ในการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ Cosmenet
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากเหตุดังกล่าว

16. Exempsion from Obligation

 1. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet มีสิทธิ์ในการลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ แต่ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบใด
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้งานต่อ
 3. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบกรณีข้อพิพาทระหว่าง "สมาชิก" และบุคคลที่สาม กรณีเกิดปัญหา ทาง"สมาชิก"ต้องทำการแก้ไขหรือดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง
 4. ทีมงานและทีมพัฒนา Cosmenet มีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากการเกิดความเสียหายจากการกระทำของ "สมาชิก" และ/หรือ บุคคลที่ 3 ถึงแม้ว่าจะแพ้ในชั้นศาลหรือการพิจารณาคดีก็ตาม
 5. ทีมพัฒนาทีมงาน Cosmenet จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ทีมพัฒนา ทีมงาน Cosmenetไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม, เหตุการณ์ร้าย, มรสุม หรือกรณี ฉุกเฉินภายในชาติ รวมถึงปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุสุดวิสัย (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย หรืออุปกรณ์) สมาชิก และบุคคลที่ 3 ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากเหตุนี้
 6. กรณีพิพาทและการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับปัญหาภายในเว็บไซต์ Cosmenet จะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

17. Request to Withdraw Consent

หากต้องการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ Cosmenet จัดเก็บ นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท สามารถส่งคำขอเพิกถอนเป็นอีเมลถึงบริษัทได้ที่ pr@cosmenet.in.th

อย่างไรก็ตาม แม้ทาง Cosmenet จะเพิกถอนความยินยอมให้แล้ว Cosmenet ยังคงมีสิทธิ์ในการจัดเก็บ นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ Cosmenet นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ Cosmenet นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทีมพัฒนา ทีมงาน Cosmenet เป็นการล่วงหน้า และพึงยอมรับ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้

การกล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเว็บไซต์ Cosmenet นี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่เว็บไซต์ Cosmenet ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของเว็บไซต์ Cosmenet นี้ด้วย

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2020


คุณสามารถอ่านนโยบายและเงื่อนไขการเก็บคุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ปุ่มนโยบายการใช้คุกกี้ด้านล่างนี้