PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ cosme*net เพื่อความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายในการรับบริการจากเว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับทีม cosme*net คือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา


1. cosme*net Policy

 1. นโยบายนี้ กำหนดไว้สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ cosme*net
 2. นโยบายนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ ทีมงาน cosme*net และสมาชิกเว็บไซต์

2. Member

 1. "สมาชิก" หมายถึง บุคคลผู้ใช้งานเว็บไซต์ cosme*net และ/หรือ ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
  โดยการสมัครสมาชิก หมายถึง "สมาชิก" นั้นๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของ cosme*net
 2. ทีมพัฒนาเว็บไซต์ cosme*net และทีมงาน cosme*net สามารถลบ/ปฎิเสธ ข้อมูลของสมาชิก หากกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ/หรือ ผิดต่อนโยบายของเว็บไซต์ รวมถึงไม่เหมาะสมต่อศีลธรรมและบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันในเว็บไซต์ cosme*net
 3. หากสมาชิกมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครสมาชิก
 4. การสมัครสมาชิก สามารถกระทำได้ 1 บุคคล ต่อ 1 Login Name (ต่อจากนี้จะเรียก Login Name ว่า "ID")
 5. ทีมพัฒนา และทีมงานเว็บไซต์ cosme*net มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์ cosme*net โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีผลต่อสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายต่างๆ นี้ ทางทีมงาน cosme*net จะแจ้งให้สมาชิกทราบทาง E-mail หรือประกาศบนเว็บไซต์

3. Identification

 1. "สมาชิก" จะต้องใช้ ที่อยู่ E-mail และตั้ง Password เพื่อการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิกต้องตั้งชื่อ ID ซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้แทนตัวสมาชิกในเว็บไซต์ cosme*net
 2. "สมาชิก" ต้องรับผิดชอบและจัดการกับ ID ของตนเอง ซึ่งการกระทำต่างๆ ในเว็บไซต์ cosme*net ภายใต้ ID ของสมาชิก จะถือเป็นการกระทำจากสมาชิกคนนั้นๆ ทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 3. "สมาชิก" จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงต่างๆ ของเว็บไซต์ cosme*net อย่างเคร่งครัด
 4. บุคคลสามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ cosme*net ได้ 1 บุคคล / 1 ID หากทางทีมงาน cosme*net ตรวจพบการซ้ำซ้อนของ ID ทีมงานมีสิทธิ์จะลบหรือปฎิเสธการสมัครสมาชิกของบุคคลนั้นๆ ได้
 5. "สมาชิก" ตกลงรับผิดชอบในการดูแล ID และรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ โดยที่ทีมงาน cosme*net จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. Registered Information

 1. ID และรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้สมาชิก ได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น ข้อมูลในเว็บไซต์ cosme*net จะประกอบด้วย ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ( Open / Public Information) และข้อมูลที่เป็นส่วนตัว ( Not Open / Private Information)
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ "สมาชิก" ให้อย่างเคร่งครัด
 3. การเก็บรักษาข้อมูลของ "สมาชิก" ที่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆ จะเป็นไปตาม "นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว" ของเว็บไซต์ cosme*net
 4. "สมาชิก"ถือว่าตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจ อันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของ "สมาชิก" ผิดกฎหมาย หรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม "สมาชิก" ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ ทีมงาน และทีมพัฒนา cosme*net จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ** ทีมพัฒนา และ ทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของ ID และ Password ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น**
 5. "สมาชิก" ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ โดยเร่งด่วน ให้ติดต่อทีมงานของ "สมาชิก" โดยตรง

5. Prohibited Action

"สมาชิก" ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับ "สมาชิก" ท่านอื่น

 1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลของ"สมาชิก"ท่านอื่น
 2. "สมาชิก"ต้องมีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น "สมาชิก" ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ cosme*net อนึ่ง ข้อความ, รูปภาพ และความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก cosme*net ที่ได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ cosme*net ทันที
 3. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้น ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ cosme*net
 4. "สมาชิก" ต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ
 5. "สมาชิก" ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. "สมาชิก" ต้องไม่ทำการอันส่อหรือชี้ให้เห็นเจตนาว่ามีการ "ซื้อขาย" ในเว็บไซต์ cosme*net
 7. "สมาชิก" ไม่อนุญาตให้ลงประชาสัมพันธ์ และ/หรือ ส่อเจตนาในการประชาสัมพันธ์ ชักชวน ในกิจกรรมอันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หากพบเห็น ทางทีมงานฯ สามารถลบข้อความ ข้อมูล หรือปฎิเสธการให้สิทธิ์ใช้งานในเว็บไซต์ cosme*net ได้ตามความเห็นสมควรของทีมงาน
 8. "สมาชิก" จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิบุคคลอื่นๆ ทั้งบุคคลทั่วไป และ/รวมถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 9. ห้าม "สมาชิก" ทำการส่งข้อความ และ/หรือ ส่ง E-Mail แอบอ้างในนามผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิก หรือทีมงาน cosme*net หากพบเห็น ทางทีมงานฯสามารถลบข้อความ ข้อมูล หรือปฎิเสธการให้สิทธิ์ใช้งานในเว็บไซต์ cosme*net ได้ตามความเห็นสมควรของทีมงาน รวมถึงสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับ "สมาชิก" ได้ในทุกกรณี
 10. ห้าม "สมาชิก" การกระทำอื่นๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ศีลธรรม และต้องมีมารยาทที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ

6. Prohibit of Information for Not more than Provate Usage

ข้อห้ามอื่นๆ ในการใช้งานข้อมูลที่เป็นส่วนตัว

 1. "สมาชิก" ห้ามนำข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ cosme*net ไปกระทำการซ้ำ จำหน่าย แจกจ่าย หรือลอกเลียนและนำไปใช้เพื่อผลทางธุรกิจการคัดลอกข้อความอาจกระทำไป เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น หากต้องการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ส่วนตัว จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net แล้วเท่านั้น
 2. หากพบ "สมาชิก" หรือผู้ใด นำเอาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ cosme*net ไปในทางหาผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง ทาง cosme*net มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

7. Information Between Members

ข้อมูลส่วนตัวระหว่าง "สมาชิก"

 1. "สมาชิก" ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนการใช้งานเว็บไซต์ cosme*net ต่อสมาชิกอื่นๆ ขอให้"สมาชิก"และผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามกฎการใช้งานเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดีต่อกัน
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีพิพาทต่างๆ ระหว่าง "สมาชิก" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. "สมาชิก"ที่กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล / ฐานข้อมูล / โปรแกรม / ระบบของเว็บไซต์ cosme*net
  หรือข้อมูลต่างๆ เกิดการติดไวรัสทางคอมพิวเตอร์ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ให้ถือว่าผู้ที่กระทำการดังกล่าว ถือเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
 4. หากทางระบบหรือทีมงานตรวจพบว่ามีการกระทำที่มีเจตนาเพื่อเพิ่มอันดับของสินค้าอย่างไม่โปร่งใส่ (เช่น การลงรีวิวซ้ำๆ กันจาก 1 ผู้ใช้ / 1 กลุ่ม จนเป็นที่สังเกตได้) ทาง cosme*net จะทำการแบน ID และลบ Review ของผู้ใช้นั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. Right Inhering

 1. ข้อความ, รูปภาพ และความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก cosme*net ที่ได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลที่เปิดเผยได้" (Open / Public Information) และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด และการกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นสาธารณะทุกส่วน จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ cosme*net ทันที
 2. สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในเชิงศีลธรรม และ/หรือ กระทำการที่เกี่ยวข้องต่อทีมพัฒนา และทีมงาน cosme*net

(เว็บไซต์ cosme*net อาจนำข้อมูลในเว็บไซต์ลงในหนังสือพิมพ์, นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยเว็บไซต์ cosme*net จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลกรณีเป็น "สมาชิก" ของเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)


9. Send and Recieve Mail

การรับส่งอีเมล

 1. สมาชิกจะต้องใช้ E-Mail ที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง ในการลงทะเบียน และเพื่อรับส่งข้อมูลกับทางเว็บไซต์ cosme*net
 2. ทีมพัฒนา และทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ กรณีการใช้งาน E-Mail มากกว่า 1 ชื่อจาก 1 ผู้ใช้งาน หากเกิดความผิดพลาดใดๆ
 3. ทีมพัฒนา และทีมงาน cosme*net มีสิทธิ์ในการเลือกส่งข้อมูลให้กับสมาชิก อย่างเฉพาะเจาะจง
 4. การตอบกลับข้อมูลของทีมพัฒนา และทีมงาน cosme*net ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ cosme*net
 5. เว็บไซต์ และทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลใดๆ ในการรับ/ส่ง อีเมลระหว่างทีมฯ และ "สมาชิก"
 6. ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้รับจากทาง "สมาชิก" ถือเป็นส่วนที่ทาง "สมาชิก" ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ในภายหลัง

10. Advertisement of Product or Services

การโฆษณาสินค้าและบริการ

เว็บไซต์ cosme*net รวมถึงทีมพัฒนาและทีมงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโฆษณาใดๆ ในเว็บไซต์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของ "สมาชิก" รับรู้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ตั้งแต่ลงทะเบียนแล้ว


11. Delete of Member

 1. เว็บไซต์ cosme*net จะทำการลบ "สมาชิก" ออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ เนื่องจาก

  • "สมาชิก" ใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย
  • "สมาชิก" ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • "สมาชิก" ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับทางเว็บไซต์ cosme*net ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
  • "สมาชิก" กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ของทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net
  • "สมาชิก" กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ ส่อไปในทางทุจริต เช่น การไม่ชำระเงินตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เข้าข่าย
  • "สมาชิก" กระทำความผิดร้ายแรงอื่นๆ
 2. เมื่อ "สมาชิก" ถูกลบจากฐานข้อมูล สมาชิกผู้นั้นจะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ cosme*net อย่างสิ้นเชิง

12. Cancel Membership

การยกเลิกสมาชิก

เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเป็นสมาชิก สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งให้กับทีมงานหรือทีมผู้พัฒนา เว็บไซต์ cosme*net ได้ทราบ และสมาชิกจะต้องรับทราบว่า ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นภาพ, ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ดสาธารณะในเว็บไซต์จะไม่ถูกลบไปจากฐานข้อมูล


13. Information and Service

 1. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลรวมถึงส่วนบริการต่างๆ ในเว็บไซต์
 2. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขาย และทำซ้ำ เพื่อจำหน่ายข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกในส่วนที่เปิดเผยได้ รวมถึงการให้ข้อมูลบนเว็บในส่วนต่างๆ ทั้งการรีวิว และเว็บบอร์ดกับบุคคลที่ 3 โดย "สมาชิก" และ "บุคคลที่3" ไม่สามารถถือครองสิทธิ์เป็นของตนได้
 3. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนในการยืนยันหรือรับรองข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหากข้อมูล หรือการใช้งานเว็บไซต์ cosme*net ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และด้านอื่นๆ
 4. ทีมพัฒนาและทีมงาน cosme*net ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการให้ข้อมูลส่วนตัวของ "สมาชิก" ที่กระทำด้วยตนเอง

14. Stop Of Service

 1. การหยุดให้บริการ ของเว็บไซต์ cosme*net สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต "สมาชิก" ท่านใด หากมีเหตุจำเป็น

  • เหตุจากปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • เหตุจากภัยพิบัติ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือภัยธรรมชาติ
  • เหตุอื่นๆ ที่ทีมงานและทีมพัฒนา เห็นตรงกันว่าสมควรที่จะหยุดให้บริการ
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากเหตุดังกล่าว

15. Stop Of Change

การหยุดและเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

 1. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net มีสิทธิ์ในการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ cosme*net
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากเหตุดังกล่าว

16. Exempsion from Obligation

 1. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net มีสิทธิ์ในการลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ แต่ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบใด
 2. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้งานต่อ
 3. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบกรณีข้อพิพาทระหว่าง "สมาชิก" และบุคคลที่สาม กรณีเกิดปัญหา ทาง"สมาชิก"ต้องทำการแก้ไขหรือดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง
 4. ทีมงานและทีมพัฒนา cosme*net มีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากการเกิดความเสียหายจากการกระทำของ "สมาชิก และ/หรือ บุคคลที่ 3 ถึงแม้ว่าจะแพ้ในชั้นศาลหรือการพิจารณาคดีก็ตาม
 5. ทีมพัฒนาทีมงาน cosme*net จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ทีมพัฒนา ทีมงาน cosme*net ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม, เหตุการณ์ร้าย, มรสุม หรือกรณี ฉุกเฉินภายในชาติ รวมถึงปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุสุดวิสัย (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย หรืออุปกรณ์) สมาชิก และบุคคลที่ 3 ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากเหตุนี้
 6. กรณีพิพาทและการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับปัญหาภายในเว็บไซต์ cosme*net จะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

การสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ cosme*net นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ cosme*net นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทีมพัฒนา ทีมงาน cosme*net เป็นการล่วงหน้า และพึงยอมรับ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้


การกล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเว็บไซต์ cosme*net นี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่เว็บไซต์ cosme*net ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของเว็บไซต์ cosme*net นี้ด้วยDev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20171023 ... home_widget_rangking_v02_20171023

RANKING

Body Soap (Bar)

Johnson & Johnson

Baby Soap (Classic)
374 pt. จำนวน 99 รีวิว

Deleaf Thanaka

Moisturizing and Whitening Soap
215 pt. จำนวน 57 รีวิว
more +

REVIEW

Life Plankton™ Essence
BIOTHERM
Life Plankton™ Essence

ปกติเป็นคนผิวแห้ง แพ้ง่าย พอใช้แล้วรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้น ชุ่มชื่น รอยจากสิวดูจางลง

Life Plankton™ Essence
10 minute ago
Kanchana
Hydrabio Serum
BIODERMA
Hydrabio Serum

ตัวนี้โดดเด่นด้วยนวัตกรรม Aquagenium ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านความชุ่มชื่นตามธรรมชาติของเซลล์ผิว ป้องกันการสูญเสียน้ำ คืนความสมดุลและเพิ่มความแข็งแรง เพื่อผิวนุ่มเนียน อิ่มน้ำ แลดูเปล่งปลั่งสุขภาพดี

เนื้อสัมผัสเป็นเจลสดชื่นไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่า
ปราศจากน้ำหอม
ไม่อุดตันรูขุมขน
อ่อนโยนต่อผิว ลดโอกาสการแพ้

ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแห้งและขาดความชุ่มชื่นโดยเฉพาะค่ะ
สูตรป้องกันการสูญเสียน้ำ เพิ่มความชุ่มชื่นภายในผิวตามธรรมชาติ
ปราศจากน้ำหอม ไม่อุดตันรูขุมขน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

หลังจากลองใช้ก็รู้สึกได้ว่าผิวดูอิ่มน้ำ นุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาจริงๆค่ะ ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยค่ะ โดยรวมแล้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

*จากรูปคือเราเพิ่งลงผลิตภัณฑ์เสร็จ ไม่ได้ลงอะไรต่อเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าหน้าไม่ได้มันเหนียวเหนอะหนะ ตัวเจลจะซึมไปกับผิวเลยค่ะ

Hydrabio Serum
2 hour ago
Phinimmit
Essence Excellent
KOSE (SEKKISEI)
Essence Excellent

ซึมเร็วมากๆ ผิวลื่น นุ่มมากๆ
ราคา3700บาท โปร1แถม1 จัดไปค่ะ
BA เค้าดี ไม่ยัดเยียดขาย
เกิดมาก็พึ่งจะเคยใช้ รวมๆ คือดีค่ะ

Essence Excellent
2 hour ago
MANEKI
Nutri-Define Refining Foaming Cleanser
Jurlique
Nutri-Define Refining Foaming Cleanser

บีบเนื้อโฟมลงตาข่ายตีฟอง ตีฟองโฟมได้เนื้อเนียนนุ่มมากค่ะ ล้างแล้วผิวไม่แห้งตึงเลย ชอบ ไลน์นี้ดีงามทุกตัวเลย

Nutri-Define Refining Foaming Cleanser
7 hour ago
Suwimolk
more +